โครงการรอยเบื้องพระยุคลบาท 84 พรรษา

โครงการรอยเบื้องพระยุคลบาท 84 พรรษา (สวนของพ่อ) จังหวัดสระแก้ว

พระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว
แนวพระราชดำริ :
พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงมีพระราชดำริให้ดำเนินการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขาตามแนวเทือกเขาบรรทัด โดยทรงพระราชทานแนวทางพัฒนา 3 ด้าน คือ พัฒนาด้านที่อยู่อาศัย พัฒนาด้านการส่งเสริมการประกอบอาชีพ และพัฒนาจิตใจของราษฏร และทรงโปรดเกล้าให้ ม.จ. จักรพันธุ์ เพ็ญศิริ จักรพันธุ์ องค์มนตรีประสานงานกับกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ กระทรวงกลาโหม กระทรวงทบวงกรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาตามพระราชดำริ ดำเนินการวางโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา จังหวัดปราจีน จังหวัดสระแก้ว ตามพระราชดำริขึ้นในปี พ.ศ. 2521 โดยแต่งตั้งคณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา และดำเนินการแบ่งพื้นที่ราบเชิงเขาบรรทัด และต่อมาในปี พ.ศ. 2522 คณะกรรมการโครงการพัฒนาพื้นที่ราบเชิงเขา มีมติให้ขยายพื้นที่พัฒนาออกไปอีก

ที่ตั้งของโครงการ :
โครงการพัฒนาปรับปรุงสวนไม้ผลผสม ตั้งอยู่ที่ บ้านคลองน้ำเขียว หมู่ที่ 15 ตำบลท่าแยก
อำเภอเมือง จังหวัดสระแก้ว มีพื้นที่ทั้งหมด 27 ไร่
อยู่ระหว่างพิกัด N : 154583 – 1545416 E : 197818 – 197888
บนแผนที่ประเทศไทย มาตราส่วน 1 : 50,000 ลำดับชุด L7018 ระวาง 5436 IV

วัตถุประสงค์โครงการ :
1.เพื่อปรับปรุงพัฒนาให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวทางประวัติศาสตร์ที่สำคัญของจังหวัดสระแก้ว
2.เพื่อใช้น้ำในการเพาะปลูกไม้ผลและพืชผักสวนครัว

ระยะเวลาในการดำเนินการ
ระยะเวลาดำเนินการ 4 ปี เริ่มต้นปี 2552 สิ้นสุดปี 2556

ผลการดำเนินงานและกิจกรรมโครงการ :
ปัจจุบันสถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว ได้ทำการดูแลและบำรุงรักษาไม้ผล ได้แก่ มะม่วง 33 ต้นมะขาม 32 ต้น ขนุน 30 ต้น กระท้อน 82 ต้น มะปราง 2 ต้น มะยงชิด 1 ต้น ลำไย 4 ต้นไผ่ลวก 35 กอ ไผ่เลี้ยง 10 กอ ไผ่สีสุก 1 กอ และปลูกพืชผักสวนครัว ทำนาข้าวพันธุ์หอมมะลิ105 พื้นที่ 3 ไร่ ลิ้นจี่ 56 ต้น โดยเฉพาะลิ้นจี่เป็นไม้ผลพันธุ์ดี (พันธุ์กะโหลกใบยาว) ผลผลิตที่ได้เคยนำไปถวายพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวที่วังสวนจิตรลดา ซึ่งขณะนี้ทำการตอนกิ่งพันธุ์ เพื่อแจกจ่ายให้เกษตรกรและผู้สนใจนำไปปลูก คนละ 1 ต้น โดยจะเริ่มแจกจ่ายได้ตั้งแต่เดือนธันวาคม เป็นต้นไป

ประโยชน์ของโครงการ :
1) จำนวนเกษตรกร นักศึกษา และผู้สนใจเข้าศึกษาดูงานเพิ่มมากขึ้น
2) พื้นที่สวนของพ่อได้ยกระดับเป็นสถานที่ท่องเที่ยวของจังหวัดสระแก้วในโครงการ “เที่ยวสระแก้ว คุ้มค่า 555”

ที่มาของข้อมูล :
http://www.ldd.go.th/
หน่วยงานรับผิดชอบ :
– สถานีพัฒนาที่ดินสระแก้ว
– สำนักงานพัฒนาที่ดินเขต 2 กรมพัฒนาที่ดิน กระทรวงเกษตรและสหกรณ์


COPYRIGHTS 2019. ALL RIGHTS RESERVED