Uncategorized

Uncategorized / 07/10/2021

นโยบายความเป็นส่วนตัว

สำหรับคู่ค้า ประกาศความเป็นส่วนตัว บริษัท อาร์เอ็มเอ กรุ๊ป จำกัด สำหรับคู่ค้า ประกาศความเป็นส่วนตัว (“ประกาศฯ”) ฉบับนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อชี้แจงให้ท่านทราบว่าบริษัทฯ มีวิธีการจัดการกับข้อมูลที่บริษัทฯ ได้รับจากท่านอย่างไร รวมถึงวัตถุประสงค์ในการเก็บรวบรวม ใช้ และเปิดเผยข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ตลอดจนระยะเวลาในการเก็บรักษาข้อมูลส่วนบุคคลดังกล่าว และสิทธิของท่านในฐานะเจ้าของข้อมูลส่วนบุคคลในเรื่องเกี่ยวกับการเข้าถึง ใช้ และการแก้ไขข้อมูลส่วนบุคคลของท่าน ประกาศฯ ฉบับนี้ มีผลใช้บังคับเฉพาะกับข้อมูลส่วนบุคคลของท่านที่บริษัทฯ เป็นผู้ได้รับมาเท่านั้น ไม่ว่าจะเป็นการได้รับจากท่านโดยตรงหรือจากบุคคลภายนอก โดยมิได้ครอบคลุมไปถึงข้อมูลส่วนบุคคลที่บุคคลภายนอกเป็นผู้เก็บรวบรวมระหว่างการติดต่อสื่อสารกับท่าน หรือจากการที่ท่านได้ใช้สินค้าหรือบริการของบุคคลภายนอกนั้น นิยาม “ข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง ข้อมูลเกี่ยวกับบุคคลซึ่งทำให้สามารถระบุตัวบุคคลนั้นได้ไม่ว่าทางตรงหรือทางอ้อม ตามกฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล “กฎหมายว่าด้วยการคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล” หมายถึง พระราชบัญญัติคุ้มครองข้อมูลส่วนบุคคล พ.ศ. 2562 และกฎหมายลำดับรองที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแก้ไขเพิ่มเติมใด ๆ ที่อาจมีขึ้นในอนาคต “ประมวลผล” หรือ “การประมวลผล” หมายถึง การดำเนินการใด ๆ กับข้อมูลส่วนบุคคลไม่ว่าจะได้ใช้วิธีการอัตโนมัติหรือไม่ก็ตาม เช่น การเก็บรวบรวม การบันทึก การจัดระบบ การเก็บรักษา การดัดแปลงหรือแก้ไข การเรียกคืน […]


COPYRIGHTS 2019. ALL RIGHTS RESERVED